Logotyp - MOK Dębica

KLAUZULA INFORMACYJNA
dotycząca przetwarzania danych osobowych przez Miejski Ośrodek Kultury w Dębicy

Spełniając wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „Rozporządzeniem”, informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Miejski Ośrodek Kultury w Dębicy, z siedzibą: 39-200 Dębica, ul. Sportowa 28, tel. 14 680 93 60, e-mail: mok@mokdebica.pl, reprezentowanym przez dyrektora MOK.
 2. W sprawach związanych z zakresu ochrony danych osobowych możliwy jest kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych, e-mail: iodo@mokdebica.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Administratora w celu:
  • udostępniania wizerunku, imienia, nazwiska i wieku osób biorących udział w wydarzeniach, imprezach, konkursach, przeglądach, których organizatorem jest MOK- na stronie internetowej www.mokdebica.pl, na portalach społecznościowych,
  • prowadzenia ewidencji osób korzystających z zajęć organizowanych przez MOK,
  • kontaktu w sprawach związanych z działalnością MOK,
  • prowadzenia dokumentacji związanej z obsługą imprez,
  • prowadzenia sprawozdawczości dla instytucji nadzorujących działalność MOK,
  • realizacji zawartych umów lub czynności poprzedzających zawarcie umowy,

  oraz spełnienia obowiązków Administratora wynikających w szczególności z treści ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1983, z 2019 r. poz. 115, 730) oraz statutu Miejskiego Ośrodka Kultury w Dębicy, jak również innych przepisów powszechnie obowiązujących, aktów prawa miejscowego określających prawa i obowiązki jednostek realizujących zadania w zakresie działalności kulturalnej. Podstawami prawnymi przetwarzania Pani/Pana danych osobowych są również podpisane umowy cywilno-prawne, a także zgody wyrażone w formie pisemnej.

 4. Dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a także podmiotom, z którymi Administrator zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych w związku z realizacją usług świadczonych na jego rzecz.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji lub innych przepisach prawa.
 6. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane.
 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 8. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody osoby, której dane dotyczą, podanie danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny. Podanie danych osobowych jest wymogiem koniecznym, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub  jest niezbędne dla zawarcia umowy.

Wspierają nas

 • Magnezyty
 • MPEC
 • Śnieżka
 • ZM
 • Starostwo
 • Wodociagi
 • Magnezyty
 • MPEC
 • Śnieżka
 • ZM
 • Starostwo
 • Wodociagi
 • Magnezyty
 • MPEC
 • Śnieżka
 • ZM
 • Starostwo
 • Wodociagi

Strona WWW używa plików cookie

Przejrzystość jest dla nas ważna! Poniżej wyjaśniamy, w jaki sposób i dlaczego wykorzystujemy Twoje dane osobowe. Pamiętaj, że masz pełną kontrolę nad ich konfiguracją - możesz dopasować ją do swoich potrzeb i preferencji.